80 câu phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính (tiếng Anh: Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software) là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị (Instruction) được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.
Phần mềm thực hiện các chức năng của nó bằng cách gửi các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng (hay phần cứng máy tính, Computer Hardware) hoặc bằng cách cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình hay phần mềm khác.

Từ khóa: phần mềm máy tính, công nghệ phần mềm, kỹ tuật máy tính, 80 câu phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng, máy tính ứng dụng

doc 44 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:27/10/2012 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận