Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam

Lời nói đầu "Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, ''Tục" là thói quen lâu đời. Nội dung phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội.... Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rất bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc ta, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội. Một cuộc cách mạng có thể thay đổi chính thể nhanh chóng, tiếp theo sau hàng loạt hệ thống pháp luật được thay đổi. Phong tục cũng không ngừng biến đổi theo trào lưu biến đổi văn hoá xã hội, nhưng dai dẳng hơn và có quy luật riêng của nó, không dễ gì một sớm một chiều đã được mọi

Từ khóa: bản sắc văn hóa việt nam, nền văn hóa tiên tiến, phong tục Việt Nam, đạo luật, truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, phép lịch sự

pdf 159 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:190 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận