• Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Mục tiêu của Bài giảng Kế toán trên máy vi tính nhằm nâng cao kỹ năng nghề kế toán và khả năng tiếp cận thực tiễn cho sinh viên, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Cung cấp cho sinh viên quy trình xử...

   241 p dtu 07/12/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán là môn học trong khung chương trình đào tạo của ngành kế toán của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm chung trong kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, quy trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.

   145 p dtu 07/12/2021 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán có nội dung giới thiệu các vấn đề tổng quan về bản chất, vai trò của kế toán; Cơ hội, triển vọng phát triển của nghề nghiệp kế toán; Các báo cáo tài chính và vai trò của báo cáo tài chính đối với các đối tượng sử dụng thông tin; Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính....

   18 p dtu 28/09/2021 25 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh có nội dung trình bày khái niệm, ý nghĩa của doanh thu; Phân loại doanh thu trong doanh nghiệp; Đo lường và ghi nhận doanh thu; Phương pháp kế toán doanh thu; Trình bày và phân tích thông tin về doanh thu trên các báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p dtu 28/09/2021 29 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kế toán tài sản

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kế toán tài sản

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kế toán tài sản có nội dung giới thiệu về các vấn đề kế toán các loại tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn; Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế cơ bản liên quan đến tài sản dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p dtu 28/09/2021 39 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Ghi nhận trong hệ thống kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Ghi nhận trong hệ thống kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Ghi nhận trong hệ thống kế toán có nội dung giới thiệu quá trình ghi nhân vào hệ thống kế toán, từ khâu ghi nhận nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ dựa trên cơ sở các công thức kế toán, cách sử dụng tài khoản kế toán để ghi chép và xử lý thông tin kinh tế, tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính. Mời...

   26 p dtu 28/09/2021 22 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu có nội dung trình bày về kế toán các khoản nợ phải trả, phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p dtu 28/09/2021 20 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán cho vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán cho vốn chủ sở hữu

  Sau khi học xong chương này, người học sẽ hiểu và thực hiện các nội dung: Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, trình bày các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính.

   8 p dtu 28/07/2021 40 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trình bày thông tin trên BCTC.

   9 p dtu 28/07/2021 47 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Mục tiêu của Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán nhằm giúp người học có thể nắm được những vấn đề chung về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, phương pháp kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, trình bày...

   96 p dtu 28/07/2021 48 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ

  Sau khi học xong chương này, người học sẽ hiểu được quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng thực tế, nhận biết các loại doanh thu và chi phí phát sinh từ hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính và hoạt động khác, ghi nhận và theo dõi các loại doanh thu và chi phí phát sinh tại doanh nghiệp sản xuất, biết phương pháp kế toán KQKD của DN sản xuất.

   12 p dtu 28/07/2021 31 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động khoản đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động khoản đầu tư tài chính

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nhận biết các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, xác định giá gốc của các khoản đầu tư tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư tài chính, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ...

   58 p dtu 28/07/2021 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê