• Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính được biên soạn với 2 phần gồm 18 chương. Phần 1 của giáo trình gồm 8 chương, trình bày những kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính như: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế...

   224 p dtu 07/12/2021 23 1

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu...

   287 p dtu 07/12/2021 13 1

 • Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Mục tiêu của Bài giảng Kế toán trên máy vi tính nhằm nâng cao kỹ năng nghề kế toán và khả năng tiếp cận thực tiễn cho sinh viên, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Cung cấp cho sinh viên quy trình xử...

   241 p dtu 07/12/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán là môn học trong khung chương trình đào tạo của ngành kế toán của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm chung trong kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, quy trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.

   145 p dtu 07/12/2021 10 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng...

   280 p dtu 29/11/2021 12 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản bằng tiền; Hạch toán các khoản phải thu; Hạch toán các khoản phải trả; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính; Hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại; Kế toán xuất, nhập khẩu hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   269 p dtu 29/11/2021 12 0

 • Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Lý thuyết kiểm toán cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán, tổ chức và quản lý kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   195 p dtu 29/11/2021 12 0

 • Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Lý thuyết kiểm toán cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của kiểm toán, các tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán, báo cáo kiểm toán; gian lận và sai sót – trọng yếu và rủi ro, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   226 p dtu 29/11/2021 12 0

 • Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nguyên lý kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chứng từ kế toán - kiểm kê; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; Sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; Tổ chức kế toán và kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p dtu 28/10/2021 35 3

 • Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook "Nguyên lý kế toán": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất đối tượng và các phương pháp của kế toán; Tổng hợp cân đối kế toán; Tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   115 p dtu 28/10/2021 42 4

 • Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC

  Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC

  Bài viết này ngoài phần đặt vấn đề có kết cấu như sau: Phần hai trình bày khái quát về hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt nam hiện hành (VAS), đồng thời so sánh giữa VAS với IAS/IFRS. Phần 3 là tổng quan lý thuyết; Phần 4 trình bày về phương pháp nghiên cứu. Phần 5 là các kết quả và thảo luận từ điều tra thực nghiệm. Các giải pháp và đề xuất...

   18 p dtu 28/10/2021 13 0

 • Gia nhập TPP, AEC – thời cơ và thách thức đối với thị trường dịch vụ kiểm toán Việt Nam

  Gia nhập TPP, AEC – thời cơ và thách thức đối với thị trường dịch vụ kiểm toán Việt Nam

  Bài viết tập trung phân tích, làm rõ thực trạng dịch vụ Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Phân tích những cơ hội và thách thức đối với thị trường dịch vụ Kiểm toán của Việt Nam khi tham gia TPP, AEC; Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các Doanh nghiệp dịch vụ Kế toán -...

   12 p dtu 28/10/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê