Tổng quan mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam

Bài viết khái quát về xây dựng mô hình toán cũng như nêu ra những hạn chế cho bộ XHTD tại các NHTM hiện nay, đồng thời bài báo đưa ra những giải pháp cho mô hình XHTD cho khách hàng doanh nghiệp.

Từ khóa: Xếp hạng tín dụng, Ngân hàng thương mại, Mô hình định lượng, Mô hình định tính, Báo cáo tài chính

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:17 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận