Phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm soát quyền lực và vai trò của kiểm toán nhà nước

Bài viết sẽ tập trung bàn luận về phòng chống tham nhũng gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực, những nhân tố tác động đến kiểm soát quyền lực và vai trò của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong vấn đề kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Phòng chống tham nhũng, Kiểm toán nhà nước, Cơ chế kiểm soát quyền lực, Vai trò của cơ quan KTNN

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:35 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận