Nghiên cứu xây dựng mô hình thống kê để tối ưu quá trình agglomerat hóa ứng dụng trong hòa tách đống quặng urani

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là xây dựng được mô hình thống kê quá trình agglomerat hóa ứng dụng trong hòa tách đống quặng urani bán phong hóa vùng Pà Lừa - Pà Rồng nhằm tối ưu hóa giai đoạn agglomerat. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đã lựa chọn được các thông số thích hợp có ảnh hưởng đến quá trình agglomerat hóa đối với quặng bán phong hóa: Chi phí 20 kg H2SO4/tấn quặng, nồng độ H2SO4 250 g/l, độ ẩm khối quặng 8%.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Tài liệu khoa học, Mô hình thống kê, Tối ưu quá trình agglomerat, Hóa ứng dụng, Hòa tách đống quặng urani

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận