Nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp hiện nay

Bài viết sẽ trình bày các nội dung khái quát về KTNB, thực trạng KTNB trong doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN), trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và doanh nghiệp lớn (DNL), để từ đó đưa ra các đánh giá về thực tế này theo các khía cạnh những kết quả đạt được - những hạn chế tồn tại thời gian qua, làm cơ sở đưa ra các hàm ý chính sách, giải pháp nhằm tăng cường áp dụng KTNB có hiệu quả hơn.

Từ khóa: Tài chính kế toán, Kiểm toán nội bộ, Quản trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp lớn

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận