Làm rõ hơn về các khoản doanh thu, chi phí làm phát sinh chênh lệch trong hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn luôn luôn tồn tại các khoản chênh lệch trong việc xác định thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán do sự khác biệt giữa quy định của cơ quan thuế và các nguyên tắc chuẩn mực kế toán. “Chênh lệch tạm thời” và “Chênh lệch vĩnh viễn” là 2 cụm từ được sử dụng để minh họa cho sự không đồng nhất này.

Từ khóa: Thu nhập chịu thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận kế toán, Chênh lệch vĩnh viễn, Chênh lệch tạm thời

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận