Kiểm soát ngân sách nhà nước trong chu kỳ ngân sách - kinh nghiệm của các nước thuộc EUROSAI

Một trong số các nhiệm vụ quan trọng của các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) là kiểm toán ngân sách nhà nước trước, trong và sau khi chấp hành ngân sách. Để làm rõ hơn về vấn đề này, một nhóm công tác thuộc EUROSAI đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Kiểm soát ngân sách nhà nước trong và sau khi chấp hành ngân sách”, là một phần của chủ đề Đại hội lần thứ V EUROSAI “SAI và kiểm toán việc chấp hành ngân sách nhà nước”. Đối tượng nghiên cứu được nhóm công tác lựa chọn là SAI Na-uy, Lithuania, Moldavia và Hungary.
Đăng nhập để bình luận