Kế toán trách nhiệm với việc lập dự toán và đánh giá dự toán

Lập dự toán về những chỉ tiêu SXKD một cách chi tiết, phù hợp với yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp tất cả thông tin về kế hoạch SXKD trong từng thời gian cụ thể và trong cả quá trình SXKD.

Từ khóa: Tài chính kế toán, Kế toán trách nhiệm, Lập dự toán, Đánh giá dự toán, Quản lý doanh nghiệp

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận