Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc sử dụng thủ tục phân tích như các thử nghiệm cơ bản. Chuẩn mực này cũng quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thực hiện các thủ tục phân tích vào giai đoạn gần kết thúc cuộc kiểm toán để giúp kiểm toán viên hình thành kết luận tổng thể về báo cáo tài chính.
Đăng nhập để bình luận