Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

Bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp nói chung trong thời đại dữ liệu lớn (Big Data), đặc biệt là công nghệ thông tin có ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán.

Từ khóa: Chỉ số năng lực, Thông tin của hệ thống kế toán, Hệ thống kế toán, Hệ thống kế toán, Yêu cầu cung cấp thông tin kế toán

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/02/2021 | Lượt xem:25 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận